MINISTRIA E ARSIMIT

DHE SPORTIT

DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE

ELBASAN

 

NJOFTIM

Në përfundim të afateve të aplikimit për proçedutën e lëvizjes paralele, pranë Departamentit të Administratës Publike,  kodi i shpalljes #1443, për pozicionet:

  1. Specialist (Finance) në Sektorin e Shërbimeve të Përgjithshme, në Drejtorinë Arsimore Rajonale Elbasan - Kategoria: IV-

Në Drejtorisë Arsimore Rajonale Elbasan ka paraqitur kërkesën së bashku me dosjen e dokumentave përkatëse dhe është kualifikuar 1 (një) aplikant.

 

 

 

Konceptoi : A.Kardhashi                 

 

DREJTORI 

 

JONIDA CUNGU