I.            DATAT "PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT
BAZË, VITI SHKOLLOR 2016-2017"

1.      Provimet kombëtare të arsimit bazë, për vitin shkollor 2016-2017. do të zhvillohen:

a)     Gjuhë e huaj,       12 Qershor 2017

b)     Gjuhë shqipe,      22 Qershor 2017

c)     Matematikë,        27 Qershor 2017

 

                         II.            DATAT "PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE, VITI SHKOLLOR 2016-2017"

 

2.      Lëndët dhe datat për provimet e Maturës Shtetërore 2017 të jenë:

a)     Gjuhë e huaj (D3)                         05 Qershor 2017

b)     Gjuhë shqipe dhe letërsi (D1)        10 Qershor 2017

c)     Matematikë (D2)                           15 Qershor 2017

 

d)     Provime me zgjedhje (Z 1/Z2)        24 Qershor 2017